+- +-

Recent Topics

maner is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:00:51 AM

Warm by Meelezertje
Yesterday at 11:21:30 PM

Frantic is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:00:21 AM

Wendy74 is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:00:21 AM

leefgeld schulden stand by flits
July 15, 2018, 10:33:16 AM

Todays Birthdays

Artikelen

Wanneer weer gerust ademen?
Rating *****
Comments 0
Views 6090
By: Knibbel
Date December 28, 2012, 11:02:17 PM
Geef nooit je bankrekening of bankpas af
Rating *****
Comments 0
Views 8982
By: peter
Date September 13, 2011, 07:52:00 PM
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Rating *****
Comments 0
Views 11828
By: Dick
Date June 02, 2011, 09:01:23 AM
De Wet schuldsanering natuurlijke personen (WNSP)
Rating *****
Comments 0
Views 10610
By: Dick
Date March 27, 2011, 10:28:00 PM
Het Minnelijk traject
Rating ****
Comments 0
Views 10507
By: Dick
Date February 27, 2011, 09:51:14 PM
Case Incasso kosten (Rapport Voorwerk II)
Rating *****
Comments 1
Views 8346
By: Ton
Date August 01, 2010, 10:29:26 AM
BKR coderingen
Rating *****
Comments 1
Views 13239
By: Dick
Date May 30, 2010, 02:43:56 PM
Cre?ren van Financieel Overzicht
Rating *****
Comments 3
Views 9478
By: peter
Date May 09, 2010, 04:14:24 PM

 


Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Submitted By: Dick Date: June 02, 2011, 09:01:23 AM Views: 11827
Summary: Het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening Op 8 februari 2012 is de eerste kamer akkoord gegaan met de wet. De wet treedt op een nader te bepalen moment in werking.

 Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

college: college van burgemeester en wethouders;
inwoner: persoon die op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens bij een gemeente is ingeschreven;
Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden indien redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het
betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg;
verzoeker: persoon die zich tot het college heeft gewend voor schuldhulpverlening.

Artikel 2 Plan
1. De gemeenteraad stelt een plan vast dat richting geeft aan de
integrale schuldhulpverlening aan de inwoners van zijn gemeente.
2. De gemeenteraad stelt het plan telkens voor een periode van ten
hoogste vier jaren vast. Het plan kan tussentijds gewijzigd worden.
3. Het plan bevat de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren
beleid betreffende integrale schuldhulpverlening en het voorkomen dat personen schulden aangaan die ze niet kunnen betalen.
4. In het plan wordt in ieder geval aangegeven:

a. wat de gemeentelijke doelstellingen zijn betreffende de integrale
schuldhulpverlening;
b. hoe het samenhangende beleid betreffende integrale schuldhulpverlening
zal worden uitgevoerd en welke acties in de door het plan
bestreken periode zullen worden ondernomen;
c. welke resultaten de gemeente in de door het plan bestreken periode wenst te behalen;
d. welke maatregelen de gemeenteraad en het college nemen om de
kwaliteit te borgen van de wijze waarop de integrale schuldhulpverlening wordt uitgevoerd;
e. welke maatregelen het college neemt om te voorkomen dat personen schulden aangaan die ze niet kunnen betalen;
f. de wijze waarop de schuldhulpverlening wordt afgestemd op de
situatie van de verzoeker;
g. het maximaal aantal weken dat de gemeente nastreeft met
betrekking tot de in artikel 4, eerste lid, genoemde periode.

Artikel 3 Verantwoordelijkheid college
1. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan,
bedoeld in artikel 2, eerste lid.
2. Met betrekking tot een persoon zonder adres als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is het college verantwoordelijk dat krachtens artikel 40 van de Wet werk en bijstand aangewezen is voor de verlening van bijstand.
3. Een vreemdeling kan voor het verlenen van schuldhulpverlening
slechts in aanmerking komen indien hij rechtmatig in Nederland verblijf houdt in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet
2000.
Artikel 4 Wacht- en doorlooptijd
1. Indien een persoon zich tot het college wendt voor schuldhulpverlening
vindt binnen vier weken het eerste gesprek plaats waarin de
hulpvraag wordt vastgesteld.
2. Indien er sprake is van een bedreigende situatie vindt binnen drie
werkdagen het eerste gesprek plaats waarin de hulpvraag wordt vastgesteld. Onder bedreigende situatie wordt verstaan gedwongen woningontruiming, beëindiging van de levering van gas, elektra of water of opzegging dan wel ontbinding van de zorgverzekering.

3. Het college geeft de verzoeker inzicht in het aantal weken tussen het
eerste gesprek waarin de hulpvraag wordt vastgesteld en het bereiken van
het resultaat.
Artikel 5 Inlichtingenplicht
De verzoeker doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen
beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op de op hem van toepassing zijnde schuldhulpverlening of voor de uitvoering van deze wet.

Artikel 6 Medewerkingsplicht
1. De verzoeker is verplicht aan het college desgevraagd de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering
van deze wet.
2. Het college stelt bij de uitvoering van deze wet de identiteit van de persoon, bedoeld in het eerste lid, vast aan de hand van een document als  bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1° tot en met 3°, van de Wet op de identificatieplicht.
3. Een ieder is verplicht aan het college desgevraagd een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht terstond ter inzage te verstrekken, voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze wet.

Artikel 7 Gegevensuitwisseling
1. Bestuursorganen en andere bij algemene maatregel van bestuur aangewezen personen en instanties verstrekken aan het college de
gegevens en inlichtingen waarvan kennisneming van belang kan zijn voor de uitvoering van deze wet.
2. Het college kan onder bij algemene maatregel van bestuur te bepalen voorwaarden aan bestuursorganen en aan bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen instanties gegevens verstrekken voortvloeiende uit de uitvoering van deze wet, die deze bestuursorganen en instanties behoeven in verband met uitoefening van hun taak en dienstverlening.
3. Het vragen en het verstrekken van gegevens door het college aan en door de in het eerste en tweede lid bedoelde bestuursorganen en
instanties kan geschieden door tussenkomst van het Inlichtingenbureau, bedoeld in artikel 63 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.
4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de wijze van gegevensuitwisseling en de kosten, die daarbij in
rekening kunnen worden gebracht.

Artikel 8 Informatievoorziening
1. Het college verstrekt Onze Minister, kosteloos, de gegevens en inlichtingen die hij voor de statistiek, informatievoorziening en beleidsvorming met betrekking tot deze wet nodig heeft.
2. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de informatie die het college verstrekt en de wijze waarop
het college de gegevens verzamelt en verstrekt, waarbij kan worden bepaald dat categorieën van gemeenten bepaalde gegevens en inlichtingen niet hoeven te verzamelen en te verstrekken.

Artikel 9 Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt als
volgt gewijzigd:

A
In artikel 9, eerste lid, wordt «en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen» vervangen door: , de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

B
Artikel 62 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt na «de Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen» ingevoegd: , de
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.2. In het tweede lid wordt na «de Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen» ingevoegd: of de
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Artikel 10 Evaluatie
Onze Minister zendt binnen vier jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. (1 juli 2011)

Artikel 12 Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening

 Nieuwsbericht | 08-02-2012

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin onder meer wordt geregeld dat gemeenten na een verzoek voor schuldhulp maximaal vier weken de tijd hebben om tot actie over te gaan.

Een uitzondering daarop vormen de zogeheten bedreigende schulden, die bijvoorbeeld betrekking hebben op de levering van energie, water of de huur van een woning. Hiervoor wordt een maximale wachttijd van drie dagen in de wet opgenomen. De gemeenteraad krijgt de wettelijke taak om toe te zien op de kwaliteit van de schuldhulpverlening. De plannen voor een integrale aanpak van de schuldhulp worden per gemeente voor een periode van maximaal vier jaar opgesteld. Vervolgens moet het college van burgemeester en wethouders jaarlijks verantwoording afleggen aan de gemeenteraad over de uitvoering van de schuldhulpverlening in de gemeente.

Deze wet wordt op een nog nader te bepalen tijdstip van kracht

Rating: ***** by 1 members.

CommentsRecente Berichten

maner is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:00:51 AM

Re: Warm by Meelezertje
Yesterday at 11:21:30 PM

Re: Warm by Marjan12
Yesterday at 11:07:02 PM

Warm by Joost
Yesterday at 09:29:39 PM

Frantic is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:00:21 AM

Wendy74 is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:00:21 AM

Re: leefgeld schulden stand by flits
July 15, 2018, 10:33:16 AM

Dasolar is jarig vandaag!!! by admin
July 15, 2018, 01:01:01 AM

LilianC is jarig vandaag!!! by admin
July 15, 2018, 01:01:01 AM

zzp-er-gouda is jarig vandaag!!! by admin
July 14, 2018, 01:01:26 AM

MargaretAnderson is jarig vandaag!!! by admin
July 14, 2018, 01:01:26 AM

Re: Van de schulden af zonder schuldhulpverlening by chapter
July 13, 2018, 03:47:56 PM

Re: Betalingsregeling Belastingdienst na aankondiging loonbeslag by chapter
July 13, 2018, 03:40:24 PM

Re: Van de schulden af zonder schuldhulpverlening by Geengeld
July 13, 2018, 10:27:29 AM

Re: Van de schulden af zonder schuldhulpverlening by Geengeld
July 13, 2018, 10:23:54 AM

Re: Van de schulden af zonder schuldhulpverlening by Katniss
July 13, 2018, 08:36:27 AM

LadyJ is jarig vandaag!!! by admin
July 13, 2018, 01:01:05 AM

gfourty is jarig vandaag!!! by admin
July 13, 2018, 01:01:05 AM

Re: Van de schulden af zonder schuldhulpverlening by Geengeld
July 12, 2018, 11:00:03 PM

Re: Eindzitting, wanneer ingepland by jan
July 12, 2018, 10:35:21 PM

Recent Members ezBlock

Elloopy
Erikvanderwiel
matso1
Gerard1963
Pro1980
mnartinhuiberts
Sonja1965
Blut85
mart
Peter1974
Powered by EzPortal